Słownik terminów

 • Administracja publiczna – Stanowi całokształt struktur organizacyjnych i organów w państwie oraz ludzi zatrudnionych w tych strukturach dla realizacji zadań publicznych polegających na zaspokajaniu potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach. Odnosi się również samorządu terytorialnego
 • Organizacja pozarządowa to osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędąca jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałająca w celu osiągnięcia zysku .
 • Działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.1)), które:- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 • Organizacja społeczna – w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze, stowarzyszenia itp. W rozumieniu Kpa organy organizacji społecznych zalicza się do organów administracji publicznej, jeżeli wykonują zadania zlecone z zakresu tejże administracji publicznej. W postępowaniu cywilnym obok stron, interwenientów i prokuratora w postępowaniu cywilnym może brać udział organizacja społeczna. Zasady jej udziału reguluje kodeks postępowania cywilnego w art. 61-63. Kodeks postępowania cywilnego nie podaje jaka formę organizacyjną muszą mieć organizacje, które występują w postępowaniu cywilnym. Może być więc to stowarzyszenie, fundacja, spółka prawa handlowego. Ważne jest jednak, że tego typu organizacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
 • Organ stanowiący – to kolegialny organ administracji publicznej pochodzący z wyborów powszechnych. Do jego najważniejszych zadań należy stanowienie prawa, uchwalanie budżetu i udzielania absolutorium z wykonanego budżetu. Organami stanowiącymi są: rada gminy (w miastach – rada miasta), rada powiatu, sejmik wojewódzki, Parlament RP (Sejm RP i Senat RP)
 • Organ wykonawczy – to w przypadku gminy jednoosobowy organ (wójt, burmistrz, prezydent), w przypadku powiatu i województwa – zarząd, a w przypadku Państw – Rada Ministrów, do którego zadań należy zarządzanie daną jednostką administracji publicznej
 • Jednostka sektora finansów publicznych – państwowa i samorządowa osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, finansowanych głównie lub wyłącznie ze środków budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wykonujących zadania na zasadach niekomercyjnych.
 • Jednostka samorządu terytorialnego – to wspólnota samorządowa mieszkańców zamieszkująca określony teren: gmina, powiat, województwo
 • Budżet – uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Na jego podstawie jednostka prowadzi swoją gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki;
 • Gmina – to podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Stanowi ją wspólnota samorządowa mieszkańców na odpowiednim terytorium. O ustroju gminy stanowi jej statut. Gmina może być gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską lub gminą miejską. Celem gminy jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców.
 • Powiat – to jednostka samorządu terytorialnego, Stanowi ją wspólnota samorządowa mieszkańców na odpowiednim terenie. Obszar powiatu obejmuje kilka niezależnych od niego gmin. Celem powiatu jest wyrównywania szans i zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie, w którym gminy nie są w stanie tego zrobić. Ustawy wliczają szczegółowe zadania powiatu. Powiat nie może podjąć zadań, które nie są mu przypisane ustawowo. Potocznie stosuje się często terminy powiat ziemski i powiat grodzki. Rozróżnienie takie nie znajduje jednak podstaw w ustawie o samorządzie powiatowym. Bardziej poprawne jest mówienie o powiatach, czyli jednostkach samorządu obejmujących kilka gmin i posiadających własne organy, omówione w ustawie, oraz o miastach na prawach powiatu, w których organy samorządu gminnego wypełniają również zadania i kompetencje przewidziane w ustawodawstwie dla samorządu powiatowego.
 • Województwo – to jednostka samorządu terytorialnego. Stanowi ją wspólnota samorządowa mieszkańców na odpowiednim terenie. Obszar województwa obejmuje kilkanaście powiatów, nie zależnych od niego. Celem województwa jest dbanie o rozwój regionu we współpracy z innymi podmiotami.
 • Zadania publiczne to działanie administracji publicznej, które realizuje ona na podstawie ustaw. Adresatami takich zadań są osoby fizyczne – obywatele, ich wspólnoty, osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress