14 grudnia 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” – WRS – regranting

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” – WRS – regranting

Na podstawie Zarządzenia nr 2079/2017 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2017 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającycm w celu osiągnięcia zysku w zakresie regrantingu.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu/ów zwanego/ych dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs/y na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji na podstawie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909)
Konkursy na mikrodoatcje zwane dalej Funduszami obejmują obszary:
11) Edukacji, oświaty i wychowania:
a) Gdański Fundusz Młodego Gdańszczanina –  w zakresie:
 inicjatyw młodzieżowych,
 edukacji nieformalnej,
 wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
16) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) Gdański Fundusz Senioralny;
21) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej:
a) Gdański Fundusz Sąsiedzki – w zakresie:
 obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów oraz organizacji lokalnych imprez o charakterze integracyjnym,
 prowadzenia dzielnicowych portali społecznościowych w Gdańsku,
 wspierania inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam).

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do dnia 9 stycznia 2018 r. do godz. 16:00

Źródło informacji:

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-Miasta-Gdanska-WRS-regranting,a,95740

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress