Uchwały

Uchwała-GROP-48-2020-dot.-komisji-konkursowej-WRS

Uchwała-GROP-49-2020-dot.-komisji-konkursowej-MOPR

Uchwała-GROP-50-2020-dot.-komisji-konkursowej-WRS

Uchwała-GROP-51-2020-dot.-komisji-konkursowej-System-aktywizacji-społeczno-zawodowej-WRS

Uchwała-GROP-52-2020-dot.-komisji-konkursowej-WRS-uzależnienia

Uchwała-GROP-53-2020-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-piecza-zastępcza

Uchwała-GROP-54-2020-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-piecza-zastępcza-alkohol

Uchwała-GROP-55-2020-dot.-komisji-konkursowej-WRS-prewencja-chorób-prokreacja

Uchwała-GROP-56-2020-dot.-komisji-konkursowej-WRS-zdrowie-psychiczne

Uchwała-GROP-57-2020-dot.-komisji-konkursowej-WRS-szczepnienia

Uchwała-GROP-58-2020-dot.-komisji-konkursowej-WRS-domy-i-kluby-sąsiedzkie

Uchwała-GROP-59-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-ZIT

Uchwała-GROP-60-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-regranting

Uchwała-GROP-61-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-edukacja

Uchwała-GROP-62-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-emeryci

Uchwała-GROP-63-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-cudzoziemcy

Uchwała-GROP-64-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-mniejszości-narodowe-i-etniczne

Uchwała-GROP-65-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-ochrona-wolności-i-praw-człowieka

Uchwała-GROP-66-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-równe-prawa-kobiet-i-mężczyzn

Uchwała-GROP-67-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-promocja-i-organizacja-wolontariatu

Uchwała-GROP-68-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-działalność-na-rzecz-organizacji-pozarządowych

Uchwała-GROP-69-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-pozostała-działalność

Uchwała-GROP-70-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-ochrona-wolności-i-praw-człowieka

Uchwała-GROP-71-2021-dot.-komisji-konkursowej-nabór-Partnera-do-projektu-Gdańsk-pod-żaglami-wiedzy

Uchwała-GROP-72-2021-dot.-komisji-konkursowej-Wydarzenia-Kulturalne

Uchwała-GROP-73-2021-dot.-komisji-konkursowej-Działania-Kulturalne

Uchwała-GROP-74-2021-dot.-komisji-konkursowej-Działania-Kulturalne-na-rzecz-integracji-społecznej-wyrównywania-szans-i-praw-człowieka

Uchwała-GROP-75-2021-dot.-komisji-konkursowej-pomoc-społeczna-wspieranie-rodziny-i-systemu-pieczy-zastępczej-2021-2023-MOPR

Uchwała-GROP-76-2021-dot.-komisji-konkursowej-działalność-na-rzecz-równych-praw-kobiet-i-mężczyzn-zmieniająca-WRS

Uchwała-GROP-77-2021-dot.-komisji-konkursowej-promocja-i-organizacja-wolontariatu-zmieniająca-WRS

Uchwała-GROP-78-2021-dot.-komisji-konkursowej-ZIT-IV-GUP

Uchwała-GROP-79-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-teleopieka

PDF Embedder requires a url attribute Uchwała-GROP-140-2022-dot.-komisji-konkursowej-BRG-działania-społeczne-w-podobszarze-Stary-Chełm-objętym-rewitalizacją.docx

Uchwała-GROP-141-2022-dot.-komisji-konkursowej-BRG-wsparcie-działań-społecznych-w-dzielnicach-objętych-rewitalizacją.docx

Uchwała-GROP-142-2022-dot.-komisji-konkursowej-RCW-GFSenioralny-700zł

Uchwała-GROP-143-2022-dot.-komisji-konkursowej-RCI-GFSąsiedzki.docx-1

Uchwała-GROP-144-2022-dot.-komisji-konkursowej-RCW-GFSenioralny-7000zł-1

Uchwała-GROP-145-2022-dot.-komisji-konkursowej-RCW-GFEkologiczny-700zł.docx-1

Uchwała-GROP-146-2022-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-Pomoc-społeczna-oraz-wsparcie-osób-z-niepełnosprawnością-i-ich-rodzin.docx-1

Uchwała-GROP-147-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-Promocja-i-organizacja-wolontowiatu.docx-1

Uchwała-GROP-148-2022-dot.-zatwierdzenie-listy-osób-do-KK-w-latach-2022-2023.docx-1

Uchwała-GROP-151-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-działalność-na-rzecz-integracji-cudzoziemców.docx-1

Uchwała-GROP-152-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-działalność-na-rzecz-dzieci-i-młodzieży.docx-1

Uchwała-GROP-153-2022-zmieniająca-Uchwałę-143-2022-dot.-komisji-konkursowej-RCI-GFSąsiedzki.docx-1

Uchwała-GROP-154-2022-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-rehabilitacja-społeczna.docx-1

Uchwała-GROP-155-2022-dot.-komisji-konkursowej-Gdański-Fundusz-Równości-2022-Stow.Waga_.docx-1

Uchwała-GROP-156-2022-dot.-komisji-konkursowej-Biuro-Prezydenta-ds.-Kultury-Edukacja-do-Kultury-2022-1

Uchwała-GROP-157-2022-dot.-komisji-konkursowej-Biuro-Prezydenta-ds.-Kultury-Działania-w-Obszarze-Literatury-2022-1

Uchwała-GROP-158-2022-dot.-komisji-konkursowej-Biuro-Prezydenta-ds.-Kultury-działania-kulturalne-na-rzecz-integracji-społecznej-wyrównywania-szans-i-praw-człowieka-1

Uchwała-GROP-159-2022-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-wspieranie-rodziny-i-systemu-pieczy-zastępczej-oraz-profilaktyki-i-rozw.probl_.alk_-1

Uchwała-GROP-160-2022-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-pomoc-społeczna-wsparcie-ON.docx-1

Uchwała-GROP-161-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-profilaktyka-i-rozwiązywanie-problemów-alkoholowych-oraz-przeciwdziałaniea-narkomanii.docx

Uchwała-GROP-162-2022-dot.-komisji-konkursowej-GUP-specjalistyczne-poradnictwo-zawodowe.docx

Uchwała-GROP-163-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-działalność-wspomagająca-rozwój-wspólnot-i-społeczności-lokalnych.docx

Uchwała-GROP-164-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-przeciwdziałanie-uzależnieniom-i-patologiom-społecznym.docx

Uchwała-GROP-165-2022-dot.-komisji-konkursowej-RCW-Fundusz-Europejskiej-Stolicy-Wolontariatu.docx

Uchwała-GROP-166-2022-dot.-komisji-konkursowej-Biuro-Prezydenta-ds.-Kultury-Realizacja-zadań-z-zakresu-kultury-sztuki-ochrony-dóbr..

Uchwała-GROP-167-2022-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-Pomoc-społeczna.docx

Uchwała-GROP-168-2022-dot.-komisji-konkursowej-RCW-GFSenioralny-7000zł.docx

Uchwała-GROP-170-2022-dot.-komisji-konkursowej-RCW-GFSenioralny-700zł-II-edycja

Uchwała-GROP-169-2022-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-zdrowie-publiczne

Uchwała-GROP-172-2022-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-wspieranie-rodziny-i-systemu-pieczy-zastępczej.docx

Uchwała-GROP-171-2022-dot.-komisji-konkursowej-RCW-GFEkologiczny-700zł-II-edycja

Uchwała-GROP-173-2022-dot.-komisji-konkursowej-Gdański-Fundusz-Równości-2022-II-tura-Stow.Waga_.docx

Uchwała-GROP-174-2022-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-pomoc-społeczna-oraz-wsparcie-osób-niepełnospr.-i-ich-rodzin.docx

Uchwała-GROP-175-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-zdrowie-publiczne

Uchwała-GROP-176-2022-dot.-komisji-konkursowej-RCW-GFSenioralny-700zł.docx

Uchwała-GROP-177-2022-dot.-komisji-konkursowej-RCW-Fundusz-Europejskiej-Stolicy-Wolontariatu

Uchwała-GROP-178-2022-dot.-komisji-konkursowej-RCW-GFM-2022-II-edycja-minigranty-700.docx

Uchwała-GROP-179-2022-dot.-Kapituły-Konkursowej-Złota-Malwa

Uchwała-GROP-180-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-profilaktyka-i-rozwiązywanie-problemów-alkoholowych-oraz-przeciwdziałaniea-narkomanii.docx

Uchwała-GROP-181-2022-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-Pomoc-społeczna

Uchwała-GROP-182-2022-dot.-komisji-konkursowej-Biuro-Prezydenta-ds.-Kultury-Festiwale-i-wydarzenia-o-zasięgu-krajowym-i-międzynarodowym.docx

Uchwała-GROP-183-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-zdrowie-publiczne-Gdański-Program-Promocji-Zdrowia-i-Przeciwdziałania-Chorobom-Cywilizacyjnym-na-lata-2021-2025.docx

Uchwała-GROP-184-2022-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie-wraz-z-mediacją.docx

Uchwała-GROP-185-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-zdrowie-psychiczne-1

Uchwała-GROP-186-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-zdrowie-publiczne-1

Uchwała-GROP-187-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-zdrowie-publiczne-—-prewencja-nadwagi-i-otyłości-oraz-profilaktyka-HIVAIDS

Uchwała-GROP-188-2022-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-Pomoc-społeczna

Uchwała-GROP-01-2022-dot.przyjęcia-Regulaminu-GROP

Uchwała-GROP-02-2022-dot.wyboru-Prezydium-GROP

Uchwała-GROP-03-2022-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-Zdrowie-publiczne-Problemy-alkoholowe

Uchwała-GROP-04-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-Promocja-i-organizacja-wolontariatu

Uchwała-GROP-05-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-Działalność-wspom.rozwój-wspólnot-i-społeczności-lokalnych

Uchwała-GROP-06-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-Działalność-wspom.rozwój-wspólnot-i-społeczności-lokalnych

Uchwała-GROP-07-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-Upowszechnianie-i-ochrona-wolności-i-praw-człowieka

Uchwała-GROP-08-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-Działalność-na-rzecz-osób-w-wieku-emerytalnym

Uchwała-GROP-09-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-Działalność-na-rzecz-mniejszości-narodowych-etnicznych-na-rzecz-cudzoziemców

Uchwała-GROP-10-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-równe-prawa-kobiet-i-mężczyzn-ochrona-wolności-i-praw-człowieka-na-rzecz-org.pozarz

Uchwała-GROP-11-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-Działalność-na-rzecz-osób-w-wieku-emerytalnym.docx

Uchwała-GROP-12-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-Edukacja-oświatawychowanie-promocja-i-organizacja-wolontariatu

Uchwała-GROP-13-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-Dzialalność-na-rzecz-rownych-praw-kobiet-i-mężczyzn

Uchwała-GROP-14-2022-dot.-komisji-konkursowej-WRS-Upowszechnianie-i-ochrona-wolności-i-praw-człowieka

Uchwała-GROP-15-2023-dot.-komisji-konkursowej-WRS-zdrowie-psychiczne

Uchwała-GROP-16-2023-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-pomoc-społeczna

Uchwała-GROP-17-2023-dot.-komisji-konkursowej-Biuro-Prezydenta-Ds.Kultury-małe

Uchwała-GROP-18-2023-dot.-komisji-konkursowej-Biuro-Prezydenta-Ds.Kultury-duże

Uchwała-GROP-19-2023-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-pomoc-społeczna

Uchwała-GROP-20-2023-dot.-komisji-konkursowej-S.-Morena-GFM-minigranty-700

Uchwała-GROP-21-2023-dot.-komisji-konkursowej-S.-Morena-GFM-granty-7000

Uchwała-GROP-22-2023-dot.-komisji-konkursowej-RCW-GFS-minigranty-700

Uchwała-GROP-23-2023-dot.-komisji-konkursowej-RCW-GFS-granty-7000

Uchwała-GROP-24-2023-dot.-komisji-konkursowej-RC-Gdański-Fundusz-Sportowo-Rekreacyjny

Uchwała-GROP-25-2023-dot.-komisji-konkursowej-WRS-działalność-na-rzecz-integracji-cudzoziemców-upowszechnianie-i-ochrona-wolności-i-praw-człowieka

Uchwała-GROP-26-2023-dot.-komisji-konkursowej-WRS-działalność-wspomagająca-rozwój-wspólnot-i-społeczności-lokalnych

Uchwała-GROP-27-2023-dot.-komisji-konkursowej-WRS-zdrowie-publiczne

Uchwała-GROP-28-2023-dot.-komisji-konkursowej-BRG-rewitalizacja-społeczna.docx

Uchwała-GROP-29-2023-dot.-komisji-konkursowej-GFM-2023-minigranty-i-granty-zmieniająca-Uchwałę-20-2023-i-21-2023

Uchwała-GROP-31-2023-dot.-komisji-konkursowej-St.-WAGA-Gdański-Fundusz-Równości

Uchwała-GROP-32-2023-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-pomoc-społeczna-wspieranie-rodziny-i-pieczy-zastępczej-1

Uchwała-GROP-33-2023-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-rehabilitacja-społeczna-osób-z-niepełnosprawnościami-1

Uchwała-GROP-34-2023-dot.-komisji-konkursowej-WRS-zdrowie-publiczne-dogrywka-uzależnienia-1

Uchwała-GROP-35-2023-dot.-komisji-konkursowej-GUP-specjalistyczne-poradnictwo-zawodowe-2

Uchwała-GROP-36-2023-dot.-komisji-konkursowej-WRS-zdrowie-publiczne-—-dorywka-2

Uchwała-GROP-37-2023-dot.-komisji-konkursowej-Biuro-Prezydenta-Ds.Kultury-Gdańsk-Miasto-Literatury-1

Uchwała-GROP-38-2023-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-wspieranie-rodziny-i-pieczy-zastępczej-1

Uchwała-GROP-39-2023-dot.-komisji-konkursowej-Biuro-Prezydenta-Ds.Kultury-Edukacja-do-Kultury-1

Uchwała-GROP-42-2023-dot.-komisji-konkursowej-WRS-wypoczynek-dzieci-i-młodzieży-1

Uchwała-GROP-43-2023-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-pomoc-społeczna-wsparcie-seniorów-i-osób-z-niepełnosprawnościami-1

Uchwała-GROP-44-2023-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-pomoc-społeczna-wsparcie-seniorów

Uchwała-GROP-45-2023-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-zmieniająca-Uchwałę-44-2023

Uchwała-GROP-46-2023-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-zmieniająca-Uchwałę-44-2023

Uchwała-GROP-47-2023-dot.-komisji-konkursowej-WRS-zdrowie-psychiczne

Uchwała-GROP-48-2023-dot.-wskazania-przedstawiciela-do-Zespołu-Interdyscyplinarnego-ds.Przeciwdziałania-Przemocy-w-Rodzinie-w-Gdańsku

Uchwała-GROP-49-2023-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-wsparcie-seniorów-i-osób-z-niepełnosprawnościami

Uchwała-GROP-50-2023-dot.-komisji-konkursowej-RCW

Uchwała-GROP-51-2023-dot.-komisji-konkursowej-GFR-Stowarzyszenie-WAGA

Uchwała-GROP-52-2023-dot.-komisji-konkursowej-S.-Morena-GFM-granty-7000-1

Uchwała-GROP-53-2023-dot.-komisji-konkursowej-S.-Morena-GFM-minigranty-700

Uchwała-GROP-54-2023-dot.-komisji-konkursowej-RC-Gdański-Fundusz-Sportowo-Rekreacyjny

Uchwała-GROP-55-2023-dot.-komisji-konkursowej-RCI-Gdański-Fundusz-Sąsiedzki-II-nabór

Uchwała-GROP-56-2023-dot.-wyboru-przedstawicieli-do-GRDPP

Uchwała-GROP-57-2023-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-nieodpłatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie

Uchwała-GROP-58-2023-dot.-komisji-konkursowej-Wydział-Edukacji-Włączamy-Gdańskie-szkoły-Gdańska-szkoła-otwarta-dla-wszystkich

Uchwała-GROP-59-2023-dot.-Kapituły-Konkursowej-Złota-Malwa.docx

PDF Embedder requires a url attribute

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress