4 stycznia 2016

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla:

a)      Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku,

b)      Gdańskiego Darczyńcy Roku,

c)      Gdańskiego Społecznika Roku

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która:

  1. ma siedzibę i działa na terenie Gdańska,
  2. w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Gdańskiego Darczyńcy Rokuprzyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Gdańskiego Społecznika Rokuprzyznawana jest osobie fizycznej, która:

  • zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska,
  • przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wyróżnienie „Młodzieżowy Społecznik Roku” w kategorii Gdańskiego Społecznika Roku, przyznawane jest osobie fizycznej do ukończenia 20 roku życia włącznie, która:

  • jest zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz młodych mieszkańców Miasta Gdańska,
  • przyczynia się do rozwoju obywatelskości wśród młodzieży.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w każdej z trzech kategorii, mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe lub mieszkańcy Gdańska – minimum 10 osób.

Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia dla Młodzieżowego Społecznika Roku może wystąpić minimum 20 osób, mieszkańców Gdańska do ukończenia 20 roku życia włącznie.

Wniosek  powinien zawierać dane wnioskodawcy, dane nominowanej organizacji pozarządowej oraz informacje o jej działalności z podkreśleniem zasług uzasadniających przyznanie Nagrody. Do wniosku należy dołączyć na płycie CD jego wersję elektroniczną zawierającą również dokumentację prezentującą działalność i osiągnięcia nominowanego.

Formularz wniosku można pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia lub ze strony www.gdansk.pl (zakładka – organizacje pozarządowe –  Nagroda im. Lecha Bądkowskiego).

Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać drogą elektroniczną na adres:katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym)oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku / Gdański Darczyńca Roku / Gdański Społecznik Roku” – Wydział Rozwoju Społecznego, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – sala Obsługi Mieszkańców (stanowisko nr 15, 16, 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2016 roku.

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, wnioski muszą wpłynąć do dnia 1 lutego 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wnioski w wersji elektronicznej należy przesłać na podany wyżej adres mailowy do dnia 1 lutego 2016 roku, do godz. 16.00.

Wnioski złożone i przesłane po terminach, określonych w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

Nagrody i wyróżnienia w kategoriach nie mogą ponownie otrzymać Ci laureaci, którzy otrzymali tę nagrodę lub wyróżnienia w ciągu ostatnich 5 lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod  numerem tel. 58/323-67-47, 58/323-67-38 lub adresem: katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl, anna.stefanska@gdansk.gda.pl

Do pobrania:

www.gdansk.pl_67552

www.gdansk.pl_67548

www.gdansk.pl_67549

www.gdansk.pl_67550

www.gdansk.pl_67551

Źródło: http://www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,97,44143.html

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress