3 grudnia 2015

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska:

  • jako beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 – MATERIALNE I NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE;
  • w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WP 2014-2020 – Działania 8.3 –  materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.

Źródło:

http://www.mhmg.gda.pl/pl/komunikaty/komunikat/230/ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnerow-spoza-sektora-finansow-publicznych

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress